Datenschutzrichtlinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Goodmark Sp. Z o.o. Sp. k. ul Kasztanowa 44, 80-180 Borkowo, rodo@goodmark.eu 
  1. Gromadzone dane stanowią informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez klienta, np. w formie osobistego dostarczenia dokumentacji papierowej, przesłania dokumentacji drogą elektroniczną, przesłania dokumentacji drogą pocztową.
  2. Wszelkie dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie oraz celu , w jakim zostały przekazane, w ramach zawartej umowy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła dodatkową zgodę, dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, wyszczególnionych w umowie.
  3. Odbiorcami danych osobowych w pewnych przypadkach wyszczególnionych w umowie oraz koniecznych do realizacji celu, będą podmioty zewnętrzne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora.
  1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw.
  1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  1. Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazane dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, poprzez kontrolowanie metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosowane są odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, m.in. firewall oraz hasła zabezpieczające. Dostęp do danych posiada jedynie administrator danych oraz podmioty, które muszą mieć do nich dostęp w ramach realizacji postanowień umowy, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
  1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie goodmark.eu.